Kezdőlap >> Település >> Intézmények >> Szociális >>  Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

„Ha a gyermeket dicsérik, tisztelettudó lesz.

Ha a gyermeket biztatják, önbecsülést szerez.

Ha a gyermek tisztességben él, igazságszerető lesz.

Ha a gyermek bizalmat és barátságot kap, a világban szeretetre lel.”

                                                                                                    (Dorothy Low Holte)

 

Az intézmény megnevezése: 

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86. sz.

Telephely neve: 

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Gondozási Központja

Telephely címe: 4130 Derecske, Bocskai u. 6. sz.

4130 Derecske, Morgó tanya 1 sz.

Gyermekjóléti Központ: 54/400-337

Gondozási Központ: 54/411-687

Készenléti szolgálat: 06-20/218-5871
 

Gyermekjóléti Központ: kozpont@dcsgy.derecske.hu

Gondozási Központgondozasikozpont@derecske.hu

Szakágazat megnevezése: szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása

Intézményvezető: Szilágyi-Milák Éva

Intézményvezető-helyettes: Bak Mónika

 

A Derecskei Szociális, Család – és Gyermekjóléti Központ 2016. január 01-től működő, önkormányzati fenntartású, integrált intézmény. Derecske Város Önkormányzata- mint járási székhelyű település-  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. rendelkezései alapján 2016. január 01-től működteti a Család- és Gyermekjóléti Központot, melynek szolgáltatásai 2017. január 01-től kibővültek a szociális törvény által szabályozott szociális alapszolgáltatásokkal.

Intézményünk a család – és gyermekjóléti központ jogszabályban előírt feladatain túl az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

  • a házi segítségnyújtást,
  • étkeztetés,
  • támogató szolgálat,
  • idős személyek nappali ellátása,
  • fogyatékkal élők nappali ellátása,
  • pszichiátriai betegek nappali ellátása

 

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Gondozási Központja

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott rendeletek határozzák meg minden település önkormányzata számára  a kötelezően ellátandó szociális alapszolgáltatások biztosítását.

Derecske Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a szociális étkeztetést, a fogyatékosok, idősek és pszichiátriai betegek nappali ellátását, a házi segítségnyújtást, valamint a támogató szolgáltatást – 2017. január 1-jei hatállyal – a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül látja el.

A Gondozási Központ szociális szolgáltatásainak biztosításával célunk, a működési területünkön élő, szociálisan hátrányos helyzetű, koruk, egészségügyi, és mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek intézményi szolgáltatások keretében történő ellátása. A békés, kiegyensúlyozott időskor biztosítása, az idős vagy beteg emberek életminőségének javítása, személyre szabott gondozása, a tevékeny, aktív élet biztosítása, önrendelkezésük tiszteletben tartása, jogtudatos magatartás erősítése, véleményük kikérése és figyelembe vétele, az egyéni szükségletekhez igazodó komplex gondozás biztosítása. Szakmaközi, intézményközi együttműködés, a mentálhigiéné, mint intézményi szemlélet érvényesülése a gondozás minden területén, családi, közösségi és társadalmi kapcsolatok fenntartása, ápolása. Kiemelt feladatunknak tartjuk a társadalmi integrációt, a város életében való részvétel, közösségi programokon, rendezvényeken való megjelenést, a város intézményeivel való kapcsolattartást és együttműködést, ill. a korszerű gondozási módszerek alkalmazása, szakmai képzések, tanfolyamok biztosítása.

Hangsúlyos feladatunk, hogy szervezzük és összehangoljuk az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújtsunk, és megismertessük e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogassuk az azokhoz való hozzáférést. Feladataink eredményes teljesítése érdekében együttműködünk a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó  szervezetekkel és intézményekkel, figyelemmel kísérjük a szociális ellátások jogszabályi változását, más szolgáltatók eredményeit. A szakterületet érintően részt veszünk pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában. A munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával klienseink érdekének szem előtt tartása.

Intézményünk  az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek és pszichiátriai betegek nappali ellátását Derecske ellátási területtel, a támogató szolgáltatást Derecske, Konyár, Sáránd ellátási területtel, mely 2017. április 1-jétől kibővült Berettyóújfaluval, a fogyatékos személyek nappali ellátását Derecske és Konyár ellátási területtel biztosítja.

 

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Család és Gyermekjóléti Központjának ellátási területe a Derecskei Járás egészére terjed ki ( Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Mikepércs, Monostorpályi, Létavértes, Pocsaj, Sáránd, Tépe ).

A Család és Gyermekjóléti Központ célja a gyermeki jogok biztosítása, érvényesítése, családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet komplex rendszerben történő segítése. Támogatja a gyermekek ellátására, gondozására, testi, lelki, szellemi fejlődésére, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenységeket. Szakmai iránymutatást nyújt a települési szolgálatoknál dolgozó, segítő szakembereknek. Tevékenységeik eredményessége érdekében szakmai konferenciákat, esetmegbeszéléseket szervez, ahol segítő kezet nyújt a munkatársainak. Tevékenységük eredményessége érdekében figyelemmel kísérik a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. A szakterületet érintően részt vesz pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában.

 

Speciális szolgálatatásaink:

-kapcsolattartási ügyelet

- készenléti szolgálat

- óvodai, iskolai szociális munka

- pszichológia, jogi tanácsadás

- szociális diagnózis

 

Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársai:

Balogh Barbara – esetmenedzser ( Konyár, Mikepércs )

Bíró Sándor – esetmenedzser ( Derecske, Esztár, Kismarja )

Rózsa Ferencné – esetmenedzser ( Hosszúpályi, Monostorpályi, Sáránd, Tépe )

Szabóné Farkas Edina – esetmenedzser ( Létavértes, Kokad )

Villás Miklós – esetmenedzser ( Pocsaj, Hajdúbagos )

Farkas Ibolya- szociális diagnózist felvevő esetmenedzser

Lászlóné Nagy Andrea – szociális asszisztens

Széplaki Sára – pszichológus

 

Óvodai, iskolai szociális segítőink:

Antós Imréné - szociális segítő

Csukáné Nagy Anikó- szociális segítő

Józsa Szilvia - szociális segítő

Győriné Hargitay Andrea – szociális segítő

Váradiné Varga Nóra- szociális segítő

 

Gondozási Központ munkatársai:

Házi segítségnyújtás:

Kiss Katalin – szociális gondozó és ápoló

Sárköziné Tóth Zsuzsa - szociális gondozó és ápoló

Sipos Józsefné - szociális gondozó és ápoló

Tóth Sándorné - szociális gondozó és ápoló

Nappali ellátások:

Csizmadia Józsefné – terápiás segítő

Kaliczka Mária – szociális gondozó

Speiglné Harangi Erzsébet – szociális gondozó

Villásné Szabó Enikő – terápiás segítő

Támogató szolgálat:

Bak Mónika – szolgálatvezető

Katona József – gépkocsivezető

Nagy Károlyné – személyi segítő

Kóka Lászlóné– személyi segítő

Étkeztetés:

Mészáros Józsefné- asszisztens

 

 

Megosztás közösségi oldalakon
cloud Időjárás
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés