<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati felhívás (a derecskei 0415/12 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú, a 0415/14 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, a 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, a 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művel

Pályázati felhívás (a derecskei 0415/12 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú, a 0415/14 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, a 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, a 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művel

2021-10-29 10:31:15

Pályázati felhívás (a derecskei 0415/12 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú, a 0415/14 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, a 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, a 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő 

 

 • 0415/12 hrsz-ú, „gyep” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú,
 • 0415/14 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, 
 • 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, 
 • 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 2 ha 8968 m2 nagyságú, 
 • 0415/27 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 1 ha 6724 m2 nagyságú, 
 • 0415/28 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú és a 1 ha 8993 m2 nagyságú és a
 • 0423 hrsz-ú „major” művelési ágú, 8842 m2 nagyságú külterületi ingatlanok haszonbérbe adására.

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 

Derecske Város Önkormányzata

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

 

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.

 

3. A pályázat tárgya:

 

Derecske Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő derecskei 0415/12 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú, a 0415/14 hrsz-ú, „gyep” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, a 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, a 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 2 ha 8968 m2 nagyságú, a 0415/27 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 1 ha 6724 m2 nagyságú, a 0415/28 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú és a 1 ha 8993 m2nagyságú és a 0423 hrsz-ú „major” művelési ágú, 8842 m2 nagyságú külterületi ingatlanok a haszonbérbe adása.

 

Az ingatlanok bérbe adásánál alkalmazni kell a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) ide vonatkozó szabályait, mely szerint a nyertes Pályázóval, (Haszonbérlővel) megkötött haszonbérleti szerződést Derecske Város Jegyzőjének a szerződése kifüggesztése végett meg kell küldeni. 

 

Derecske Város Önkormányzata a nyertes pályázó számára a külterületi ingatlanok használatát át kívánja adni.

 

A nyertes pályázó a haszonbérleti szerződés megkötését követően jogosult az ingatlanok hasznosítására.

 

A nyertes pályázó köteles a haszonbérlet során az ingatlanokat rendes gazda módjára művelni, annak folyamatos rendben tartásáról gondoskodni. 

 

4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

 

A pályázat kiírója az ajánlatok elbírálása során a Földforgalmi törvénynek az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjére vonatkozó, alábbiakban ismertetett szabályai szerint jár el:

 

46. § (1) Az erdőnek nem minősülő föld haszonbérbe adása esetén az alábbi sorrendben előhaszonbérleti jog illeti meg:

a) a volt haszonbérlő olyan földművest, illetve mezőgazdasági termelőszervezetet, aki helyben lakónak minősül, illetve amely helybeli illetőségűnek minősül, vagy akinek a lakóhelye, illetve akinek, vagy amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;

b) az olyan földművest, aki helyben lakó szomszédnak minősül;

c) az olyan földművest, aki helyben lakónak minősül;

d) az olyan földművest, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van;

e) az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségű szomszédnak minősül;

f) az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amely helybeli illetőségűnek minősül;

g) az olyan mezőgazdasági termelőszervezetet, amelynek a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a haszonbérlet tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjával megegyező ranghelyen illeti meg előhaszonbérleti jog

a) a föld fekvése szerinti településen az előhaszonbérleti joga gyakorlását megelőzően legalább 3 éve állattartó telepet üzemeltető azon helyben lakó földművest vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki, illetve amely haszonbérletének a célja az állattartáshoz szükséges és azzal arányban álló takarmányszükséglet biztosítása és rendelkezik az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott állatsűrűséggel

aa) rét, legelő (gyep), vagy fásított terület művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén szarvasmarhafélék, ló, szamár, öszvér, juh, kecske vagy méh állatfajok vonatkozásában,

ab) *  szántó művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén az aa) alpontban fel nem sorolt állatfajok, valamint szarvasmarha vonatkozásában, továbbá engedély vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett takarmány-vállalkozásnak minősül;

b) a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén azt a helyben lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet célja földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy ökológiai gazdálkodás folytatása;

c) kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén azt a helyben lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet célja kertészeti tevékenység folytatásához szükséges terület biztosítása;

d) szántó művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén azt a helyben lakó földművest, vagy helybeli illetőségű mezőgazdasági termelőszervezetet, aki vagy amely számára a haszonbérlet célja szaporítóanyag-előállításhoz szükséges terület biztosítása;

e) *  szántó, szőlő, gyümölcsös, kert művelési ágban nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén a föld területe legalább fele részének öntözhetőségét biztosító és a földdel alkotórész kapcsolatba kerülő öntözésfejlesztési beruházást végrehajtó földművest vagy mezőgazdasági termelőszervezetet, ha a haszonbérleti szerződés időtartamának legalább fele részében a végrehajtott öntözésfejlesztési beruházás a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint még értékkel bír.

(4) *  Az (1) bekezdés b)-d) pontjában, valamint a (2)-(3) bekezdésben meghatározott földműves jogosulti csoportokon belül az előhaszonbérletre jogosultak sorrendje a következő:

a) családi mezőgazdasági társaság tagja vagy őstermelők családi gazdaságának tagja,

b) fiatal földműves,

c) pályakezdő gazdálkodó.

 

5. A haszonbérlet időtartama, a szerződés megkötésének feltételei:

 

A haszonbérleti szerződés a nyertes pályázóval 5 éves határozott időre – 2022. január hó 01. napjától 2026. december 31. napjáig – kerül megkötésre. 

A haszonbérleti szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, illetőleg a szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye.

A haszonbérleti szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

6. A pályázaton való részvétel feltételei:

 

 • A pályázaton az vehet részt, aki a pályázat benyújtási határidejéig Derecske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-15372985 számú költségvetési számlájára 10.000 Ft., azaz Tízezer forint összegű pályázati biztosítékot befizet, és az erről szóló bizonylatot pályázati ajánlatához csatolja. (A közlemény rovatban a „Pályázati biztosíték” szövegrészt, illetve a „derecskei 0415/12 hrsz-ú, „gyep” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú, a 0415/14 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, a 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, a 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 2 ha 8968 m2 nagyságú, a 0415/27 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 1 ha 6724 m2 nagyságú, a 0415/28 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú és a 1 ha 8993 m2 nagyságú és a 0423 hrsz-ú „major” művelési ágú, 8842 m2 nagyságú külterületi ingatlanok haszonbérlete” jeligét kérjük feltüntetni.)
 • Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárta előtt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerülő más okból meghiúsult. 
 • A pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén a pályázók részére, illetve – a pályázatok elbírálását követően – a nem nyertes pályázó részére a pályázat kiírója 8 munkanapon belül fizeti vissza a pályázati biztosítékot. A letét idejére kamat nem igényelhető, a kiíró a visszautalt bánatpénz után kamatot nem fizet.
 • A nyertes pályázó részére a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető, a kiíró a visszautalt pályázati biztosíték után kamatot nem fizet. 
 • A haszonbérleti szerződés megkötésére a döntés meghozataláról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor a nyertes pályázóval.
 • A pályázót a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napig a Ptk.-ban meghatározott ajánlati kötöttség terheli. 
 • Amennyiben a szerződés megkötése a pályázónak felróható vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, a pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

 

7. A pályázat kiírója az éves haszonbér összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Bruttó 3 Ft/m2/év

8. A pályázati ajánlat kidolgozásának feltételei, a benyújtandó dokumentumok:

 

A pályázati ajánlatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 

8.1. Borítólap:

„Pályázat a derecskei 0415/12 hrsz-ú, „gyep” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú, a 0415/14 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, a 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, a 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 2 ha 8968 m2 nagyságú, a 0415/27 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 1 ha 6724 m2 nagyságú, a 0415/28 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú és a 1 ha 8993 m2 nagyságú és a 0423 hrsz-ú „major” művelési ágú, 8842 m2 nagyságú külterületi ingatlanok haszonbérbe adására” szövegrész.

 

8.2. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Felolvasó Lap.  

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni a megpályázni kívánt terület nagyságát.

 

A nyertes pályázónak az éves haszonbér összegét az alábbiak szerint kell megfizetnie:

 

- az éves haszonbér összegéből 20 %-ot március 31. napjáig, az éves haszonbér összegéből fennmaradó 80 %-ot november 30. napjáig kell megfizetni.

 

8.3. A pályázó alábbiakra vonatkozó, a Pályázati Felhívás 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, különös tekintettel a szerződéskötés vállalásának követelményeire,
 • a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul,
 • az önkormányzattal szemben lejárt esedékességű köztartozása vagy egyéb tartozása nincs,
 • a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napig az ajánlati kötöttséget vállalja,
 • az ingatlanokat megtekintette, annak állapotát megismerte, és ajánlatát az ingatlanok megtekintését követően tette meg,
 • jogi személy esetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja,
 • nyilatkozik a Földforgalmi törvény 46. §-ában foglalt feltételek fennállásáról.

 

8.4. A pályázó adataival kapcsolatos dokumentumok:

 • ha a pályázó jogi személy, a pályázó 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának másolatát, vagy ha azzal még nem rendelkezhet, a cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, 
 • egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványának másolatát,
 • nem lehet pályázó, aki

· végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

· tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

8.5. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatát.

 

9. Az ingatlanok megtekintésére biztosított időpont:

 

2021. november 15. (hétfő) 14:00 óra.

 

10. A pályázat benyújtásának határideje:

 

2021. november 26. (péntek) 10:00 óráig.

 

11. A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázati ajánlatot 1 példányban, zárt borítékban a fenti határidőig kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám) személyesen vagy postai úton megküldeni.

 

A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

 

„Pályázat a derecskei 0415/12 hrsz-ú, „gyep” művelési ágú, 13 ha 2165 m2 nagyságú, a 0415/14 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 4499 m2 nagyságú, a 0415/25 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 4 ha 7166 m2 nagyságú, a 0415/26 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 2 ha 8968 m2 nagyságú, a 0415/27 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú, 1 ha 6724 m2 nagyságú, a 0415/28 hrsz-ú, „legelő” művelési ágú és a 1 ha 8993 m2 nagyságú és a 0423 hrsz-ú „major” művelési ágú, 8842 m2nagyságú külterületi ingatlanok haszonbérletére”

 

A pályázat postai úton való megküldése esetén az ajánlat Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba történő beérkezésének időpontja az irányadó. 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

 

12. Érvénytelenségi okok:

 

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet nem a Pályázati Felhívásban meghatározott, vagy nem az ott megjelölt helyen, időben és formában nyújtottak be,
 • amelyhez a pályázó nem csatolta a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,
 • ha a pályázót a pályázati eljárásból ki kell zárni,
 • ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek, feltételeknek.

 

A pályázat kiírója a pályázati eljárásból kizárja azt a pályázót, aki:

 • a Pályázati Felhívásban szereplő kizáró okok ellenére nyújtotta be pályázatát,
 • részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

 

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!

 

13. A pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálásáról Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázók az eljárás eredményéről a döntést követő haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban értesülnek.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja!

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán előzetes megbeszélés alapján, vagy a 06 (54) 410-078 központi telefonszámon.

 

D e r e c s k e, 2021. október 29. 

 

Derecske Város Önkormányzata

 

 

Letölthető dokumentumok:

1. számú melléklet - Felolvasó lap

2. számú melléklet - Nyilatkozat

 

 
Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
YouTube csatorna
Hirdetés