Responsive image


Közszolgáltatások

Feltöltve: 2016-03-02 17:03:30

Települési hulladékkezelési közszolgáltatás a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Derecske Város Önkormányzata hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. A Közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatásokért fizetendő díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete tartalmazza a kedvezményekkel kapcsolatos lehetőségeket.

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

 

 

Köztemetők üzemeltetése a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Köztemetők üzemeltetéséről, fenntartásáról és kegyeleti közszolgáltatások ellátásáról való gondoskodás.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről, kezeléséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A temetőkről és a temetkezésről szóló 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A temetőkről és a temetkezésről szóló 33/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése a DEVAG Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatban Derecske Város közigazgatási területén a közcsatornára rá nem kötött ingatlanon keletkezett vagy a helyben való engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett és ingatlantulajdonos által összegyűjtött és a Közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Közszolgáltató a közszolgáltatást az arra kötelezettek felé folyamatos rendelkezésre állással teljesíti úgy, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 36 órán belül begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés végett az erre kijelölt befogadó helyre szállítani, az ingatlantulajdonos pedig a begyűjtést elősegíteni.

Derecske Város területén, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz végleges ártalommentes elhelyezésére a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Hajdúszoboszlói Üzemigazgatóság (4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél) üzemeltetésében lévő Hajdúszoboszló 0232 hrsz-ú szennyvíztisztító telepen (leürítő hely) található folyékony hulladékbefogadó helyen történik.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

 

Egyéb közszolgáltatások a DEVAG Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján:
- csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- ingatlanhasznosítás
- parkfenntartás, köztisztaság
- bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- piacüzemeltetés
- állategészségügyi feladatok
- sportcsarnok és sporttelep működtetése
- intézményi karbantartás, munkairányítás
- közvilágítás
- gyermek- és közétkeztetés
- Derecskei Hírek
- közfoglalkoztatás szervezése

 

Ivóvízszolgáltatás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés útján

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Ivóvízszolgáltatás
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezése alapján Derecske Város Önkormányzata köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásról és a a keletkező szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról. Ezen feladatokat az önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-n (a továbbiakban: TRV Zrt.) mint üzemeltetőn keresztül valósítja meg.  A TRV Zrt. alapfeladata körébe tartozik a  víziközművek üzemeltetésével a helyi közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: TRV Zrt.) köteles ellátni a közüzemi szerződések megkötésével, módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. A TRV Zrt. jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjakat szedni. A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj az árhatósági jogkör gyakorlója (ágazati miniszter) által megállapított mértékű díj. Alapdíjat a közszolgálati jogviszony alapján egész hónapra kell felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses jogviszonyban áll az üzemeltetővel. A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért vízmennyiség.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatásokért fizetendő díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 44/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet tartalmazza a kedvezményekkel kapcsolatos lehetőségeket.

 

Szennyvízszolgáltatás a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés útján

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Szennyvízszolgáltatás
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjának rendelkezése alapján Derecske Város Önkormányzata köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz-ellátásról és a a keletkező szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról. Ezen feladatokat az önkormányzat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-n (a továbbiakban: TRV Zrt.) mint üzemeltetőn keresztül valósítja meg.  A TRV Zrt. alapfeladata körébe tartozik a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető-és tisztító művek teljesítő képességének határáig.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A TRV Zrt. jogosult a fogyasztóktól víziközmű-szolgáltatási díjakat szedni. A felhasználóktól beszedhető víziközmű-szolgáltatási díj az árhatósági jogkör gyakorlója (ágazati miniszter) által megállapított mértékű díj. Alapdíjat a közszolgálati jogviszony alapján egész hónapra kell felszámolni. Az alapdíjat az a fogyasztó fizeti, aki a hónap első napján szerződéses jogviszonyban áll az üzemeltetővel. A szolgáltatási díj alapja a vízmérőn mért mennyiség.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatásokért fizetendő díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 44/2009. (XI.27.) önkormányzati rendelet, valamint a  talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet tartalmazza a kedvezményekkel kapcsolatos lehetőségeket.

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook