Responsive image


Közérdekű adatok

Feltöltve: 2016-02-24 14:25:30

I. Szervezeti, személyzeti adatok

           I.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

                I.1.1. Elérhetőségi adatok

                I.1.2. A szervezeti struktúra 

                        I.1.2.1. A szervezeti egységek feladatai

                I.1.3. A szerv vezetői

                I.1.4. A képviselő-testület tagjai

                         I.1.4.1. Képviselői fogadóórák

                I.1.5. Bizottságok

           I.2 A felügyelt költségvetési szervek

                I.2.1. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

                I.2.2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

                I.2.3. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

                I.2.4. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

           I.3  A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

           I.4 Közalapítványok

                I.4.1. A szerv által alapított közalapítványok

                         I.4.1.1. Alapító okirat Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány           

           I.5 Költségvetési szervek

                I.5.1. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal             

                         I.5.1.1. Alapító okirat Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

                I.5.2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

                         I.5.2.1. Alapító okirat Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

                I.5.3. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

                         I.5.3.1. Alapító okirat Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

                I.5.4. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

                         I.5.4.1. Alapító okirat Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

           I.6 Lap

                         I.6.1. Havilap

           I.7 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

           II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

                 II.1.1. Adatvédelmi és adatbiztonsági  szabályzat

                 II.1.2. Derecske Város Önkormányzat SZMSZ

                 II.1.3. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

                 II.1.4. Derecskei Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Kódexe

           II.2. Önként vállalt feladatok

           II.3. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

                  II.3.1. Szociális ügyek

                              II.3.1.1. Köztemetés

                              II.3.1.2. Rendkívüli települési támogatás

                              II.3.1.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

                              II.3.1.4. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása

                              II.3.1.5. Szünidei gyermekétkeztetés

                              II.3.1.6. Hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása

                              II.3.1.7. Lakó-, illetve tartózkodási hely változásának bejelentésével kapcsolatos eljárás

                 II.3.2. Anyakönyvi ügyek

                              II.3.2.1. Anyakönyvi okirat kiállítása

                              II.3.2.2. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

                              II.3.2.3. Hazai anyakönyvezési eljárás

                              II.3.2.4. Házassági név megváltoztatása

                              II.3.2.5. Házassági névviselési forma módosítása

                              II.3.2.6. Születési név megváltoztatása

                              II.3.2.7. Haláleset anyakönyvezése

                              II.3.2.8. Születés anyakönyvezése

                              II.3.2.9. Házasságkötési eljárás

                              II.3.2.10. Hagyatéki eljárás

                    II.3.3. Adóügyek

                              II.3.3.1. Adóhatósági igazolás

                              II.3.3.2. Adók módjára behajtandó köztartozások

                              II.3.3.3. Építményadó

                              II.3.3.4. Gépjárműadó

                              II.3.3.5. Helyi iparűzési adó

                              II.3.3.6. Talajterhelési díj

                              II.3.3.7. Magánszemélyek kommunális adója

                              II.3.3.8. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

                              II.3.3.9. Helyi jövedéki adó

                              II.3.3.10. Méltányossági eljárás

                              II.3.3.11. Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

                   II.3.4. Településüzemeltetési ügyek

                              II.3.4.1. Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

                              II.3.4.2. Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

                              II.3.4.3. Közút nem közlekedési célú igénybevétele

                              II.3.4.4. Közös hulladékgyűjtő edény használata

                              II.3.4.5. Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése

                              II.3.4.6. Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

                              II.3.4.7. Veszélyes ebtartás bejelentése

                              II.3.4.8. Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások

                              II.3.4.9. Közterület-foglalás

                                          II.3.4.9.1. Közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályozás

                   II.3.5. Építési ügyek

                   II.3.6. Birtokvédelmi eljárás

                   II.3.7. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárás

                   II.3.8. Földvásárlás és - bérlet kifüggesztés

           II.4. Közszolgáltatások

           II.5. A szerv nyilvántartásai

           II.6. Nyilvános kiadványok

           II.7. Döntéshozatal, jegyzőkönyvek

                  II.7.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

                  II.7.2. Az állampolgári közreműködés módja

                            II.7.2.1. Lakossági fórum, Közmeghallgatás

                  II.7.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai, helye, ideje, nyilvánossága, döntései

                            II.7.3.1. Eljárási szabályok

                            II.7.3.2. Kivonatok

                            II.7.3.3. Képviselő-testületi meghívók

                  II.7.4. Jegyzőkönyvek

                            II.7.4.1. Képviselő-testület jegyzőkönyvei

                            II.7.4.2. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jegyzőkönyvei

                            II.7.4.3. Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság jegyzőkönyvei

                            II.7.4.4. Szociális Bizottság jegyzőkönyvei

           II.8. Jogszabálytervezetek, nyilvános képviselő - testületi, bizottsági ülésére benyújtott előterjesztések

                  II.8.1. Hatályos rendeletek téma szerint csoportosítva

                  II.8.2. Előterjesztések

           II.9. Hirdetmények, közlemények

                  II.9.1. Hirdetmények

                  II.9.2. Közlemények

           II.10. Pályázatok

           II.11. Vizsgálatok, ellenőrzések

                  II.11.1. Vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

           II.12. Közérdekű adatok megismerése

                  II.12.1. Közérdekű adatok szabályzat

                  II.12.2. Igénybejelentő lap

                  II.12.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

                  II.12.4. Költségtérítés mértéke

                  II.12.5. Adatvédelmi tájékoztató

           II.13. Statisztikai adatgyűjtés

                  II.13.1. Népességi statisztika 2018

                  II.13.2. Népességi statisztika 2019

           II.14. Statisztikai adatszolgáltatás

                  II.14.1. Statisztikai adatszolgáltatás 2017

                  II.14.2. Statisztikai adatszolgáltatás 2018

           II.15. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája

           II.16. Különös és egyedi közzétételi lista

                  II.16.1. Különös közzétételi lista

                  II.16.2. Egyedi közzétételi lista

           II.17. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti újrahasznosítás céljára elérhető köadatok listája

                  II.17.1. Újrahasznosítás céljára kérhető közadatok listája

           II.18. Koncepciók, programok, akciótervek

                  II.18.1. Akcióterv

                              II.18.1.1. Derecske településfejlesztési akcióterv

                              II.18.1.2. Tervlapok

                  II.18.2. Integrált Településfejlesztési Stratégia

                  II.18.3. Gazdasági Program

                  II.18.4. Helyi Esélyegyenlőségi Program

                  II.18.5. Településrendezési terv

                  II.18.6. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

                  II.18.7. Sportkoncepció

                  II.18.8. Ifjúsági Koncepció

                  II.18.9. Foglalkoztatási Koncepció

III. Gazdálkodási adatok

           III.1. Költségvetés

                   III.1.1. 2011. évi költségvetés

                   III.1.2. 2012. évi költségvetés

                   III.1.3. 2013. évi költségvetés

                   III.1.4. 2014. évi költségvetés

                   III.1.5. 2015. évi költségvetés

                   III.1.6. 2016. évi költségvetés

                   III.1.7. 2017. évi költségvetés

                   III.1.8. 2018. évi költségvetés

                   III.1.9. 2019. évi költségvetés

                   III.1.10. 2020. évi költségvetés

          III.2. Zárszámadás

                   III.2.1. 2007. évi zárszámadás

                   III.2.2. 2008. évi zárszámadás

                   III.2.3. 2009. évi zárszámadás

                   III.2.4. 2010. évi zárszámadás

                   III.2.5. 2011. évi zárszámadás

                   III.2.6. 2012. évi zárszámadás

                   III.2.7. 2013. évi zárszámadás

                   III.2.8. 2014. évi zárszámadás

                   III.2.9. 2015. évi zárszámadás

                   III.2.10. 2016. évi zárszámadás

                   III.2.11. 2018. évi zárszámadás

          III.3. Foglalkoztatottak

          III.4. Költségvetési támogatások

          III.5. Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

          III.6. Koncesszió

          III.7. Nem alapfeladat ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

          III.8. Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

          III.9. Közbeszerzési információk                 

                  III.9.1. Közbeszerzések

                  III.9.2. 2017. évi statisztikai összegzés

                  III.9.3. 2018. évi közbeszerzési terv

                            III.9.3.1. 2018. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

                  III.9.4. 2018. évi statisztikai összegzés

                  III.9.5. 2019. évi közbeszerzési terv

                           III.9.5.1. 2019. évi közbeszerzési terv 1. számú módosítása

                           III.9.5.2. 2019. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

                   III.9.6. 2020. évi közbeszerzési terv

 

E-önkormányzat portál


Hirdetés


Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook