Responsive image


A szervezeti egységek feladatai

Feltöltve: 2016-02-28 20:05:50

 

A Jogi és Igazgatási Osztály munkáját Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző közvetlenül vezeti.

 

a) A Jogi és Igazgatási Osztály képviselő-testület és bizottságai tevékenységéhez kapcsolódó feladatai:

- ellátja a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, valamint a jegyző, aljegyző működéséhez kapcsolódó ügyviteli, szervezési feladatokat, közreműködik a döntés előkészítésben és a végrehajtás ellenőrzésében;

- előkészíti a képviselő-testület és bizottságai üléseinek munkatervét;

- szervezi a működését érintő képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtását;

- a képviselő-testületi és bizottsági ülések technikai feltételeit biztosítja;

- koordinálja a hivatal dolgozóinak testületi előkészítő tevékenységét;

- a testületi anyagokat, meghívókat a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint az érdekeltek részére megküldi;

- gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságai és a nemzetiségi önkormányzat ülésein a jegyzőkönyvek vezetéséről;

- a testületi, illetve a bizottsági üléseken elhangzottakat hangrögzítő eszközre veszi, digitalizálja, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről;

- gondoskodik a jegyzőkönyveknek és a rendeleteknek az önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést végző hivatalnak határidőben történő megküldéséről;

- gondoskodik a határozati kivonatok elkészítéséről, a képviselőknek, a hivatali egységek vezetőinek és más érdekeltek részére történő megküldéséről;

- gondoskodik a rendeletek, továbbá a testületi, bizottsági határozatok nyilvántartásáról, a lejárt határidejű határozatok figyelemmel kíséréséről,

- megszervezi az önkormányzati rendeletek kihirdetését;

- biztosítja a közmeghallgatások megszervezését, ügyviteli, technikai teendőinek ellátását;

- lehetővé teszi a választópolgárok részére a képviselő-testületi nyílt ülések jegyzőkönyveibe, előterjesztéseibe történő betekintést;

 

b) A Polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző tevékenységével kapcsolatban:

- ellátja a Polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző ügyviteli, szervezési feladatait;

- közreműködik az általuk tartandó értekezletek, megbeszélések előkészítésében, szükség esetén gondoskodik jegyzőkönyvek vezetéséről, vagy feljegyzések készítéséről;

- közreműködik a döntéseik előkészítésében és a végrehajtás ellenőrzésében;

- közreműködik egyes, a Polgármester által meghatározott önkormányzati feladatok ellátásáról:

- városi rendezvények szervezése, koordinálása,

- protokoll lista vezetése,

- városi kiadványok, információs anyagok készítése,

- biztosítja a jegyzői észrevételek felterjesztését az önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést végző hivatal vezetőjéhez.

 

c) A személyzeti és munkaügyekhez kapcsolódó feladatai körében:

- ellátja a Hivatal valamennyi köztisztviselőjével, alkalmazottjával kapcsolatos személyzeti és munkaügyi feladatokat,

- ellátja az önkormányzat intézményvezetőivel kapcsolatos – polgármester irányítása mellett - személyi és munkaügyi feladatokat;

- ellátja az önkormányzat által alkalmazott – közalkalmazottak, munka- és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak – személyi és munkaügyeivel kapcsolatos feladatokat;

- elkészíti és folyamatosan vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást,

- szervezi a képzéseket és továbbképzéseket.

 

d) Szociális és gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:

- ellátja – az alábbi feladatai körében - az állampolgárokat és jogi személy ügyfeleket közvetlenül érintő önkormányzati, jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések előkészítését, biztosítja a döntések végrehajtását:

- hatósági bizonyítványt állít ki;

- hatósági nyilvántartásokat vezet;

- jelentési kötelezettségi feladatokat lát el az illetékes egészségbiztosítási szerv felé;

- megkeresésre környezettanulmányt készít.

 

e) Általános igazgatási feladatok:

- ellátja a választással, népszavazással kapcsolatos feladatokat;

- ellátja az anyakönyvi igazgatással, állampolgársággal kapcsolatos feladatokat;

- végzi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

- ellátja a hagyatéki igazgatással kapcsolatos feladatokat;

- ellátja a szépkorúakkal kapcsolatos feladatokat;

- végzi az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

 

f) Igazságügyi igazgatási feladatok:

- végzi a birtokvédelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatokat (eljár birtokháborítási ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében),

- ellátja a talált dolgok átvételével, kezelésével kapcsolatos feladatokat.

 

g) Egyéb feladatai körében:

- közreműködik az országgyűlési, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a helyi nemzetiségi önkormányzat, valamint az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos teendők ellátásában;

- közreműködik az országos és helyi népszavazás előkészítésében, részt vesz azok lebonyolításában;

- előkészíti a Hivatal munkájáról szóló éves beszámolót a képviselő-testületek számára;

- figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat;

- koordinálja a közérdekű kérelmek, panaszok, közérdekű bejelentések intézését;

- elvégzi a postázással kapcsolatos feladatokat, ennek keretében a naponta érkező postai küldeményeket átveszi, rendezi, az osztályokra szétosztja, a kimenő postai küldeményeket összegyűjti, továbbítja a posta felé, a helyi küldeményeket átadja a helyi kézbesítők részére;

- ellátja az ügyiratkezelés feladatát, az ügyiratkezelés körében elvégzi az iktatással, az iratok tárolásával és selejtezésével kapcsolatos feladatokat;

- a köznevelési feladatokkal kapcsolatos döntést előkészítési és végrehajtja;

- előkészíti és végrehajtja a közművelődési feladatokkal kapcsolatos döntéseket;

- ellátja és koordinálja a városi rendezvények szervezésével összefüggő teendőket;

- végzi a városi kitüntetések és Derecske város díszpolgára cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat;

- ellátja a Bursa ösztöndíj pályázattal és az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos ügyintézési feladatokat;

- engedélyezésre előkészíti a város jelképei használatára vonatkozó kérelmeket,

- rendszeres kapcsolatot tartva együttműködik a város ifjúsági és sport tevékenységével foglalkozó egyesületekkel, civil szervezetekkel;

- végzi az önkormányzat vagyon- és lakásgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat; végzi az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos jogi feladatokat;

- ellátja az egészségügyi igazgatási feladatokat;

- közreműködik a pályázatokkal kapcsolatos beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolításában;

- ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat (pályázat előkészítése, benyújtása, közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatásban részesülő személyek személyzeti és munkaügyi feladatait, a támogatás elszámolásával kapcsolatos feladatokat);

- végzi a Hivatal informatikai feladatainak ellátását;

- ellátja a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kapcsolatos teendőket;

- ellátja a Hivatal működéséhez szükséges bélyegzők, közlönyök, jogszabálygyűjtemények, folyóiratok beszerzését;

- átveszi a beadványokat;

- végzi a www.derecske.hu honlap aktualizálásával kapcsolatos feladatokat.

 

A Pénzügyi és Adóügyi Osztály munkáját dr. Kiss – Homoki Mónika Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető vezeti.

 

A Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetőjének egyéb, nem általános feladatai:

- gondoskodik a költségvetési rendelettervezetek elkészítéséről és szükség szerinti módosításairól;

- felelős a pénzügyi szabályzatok elkészítéséről, aktualizálásáról gondoskodni,

- gondoskodik a költségvetések végrehajtásáról, végrehajtásról szóló beszámolók elkészítéséről;

- közreműködik az önkormányzatot érintő fejlesztési, beruházási tervek pénzügyi feltételeinek megtervezésében, a beruházások és fejlesztések pénzügyi ellátásáról időben gondoskodik;

- gondoskodik az államháztartás számára jogszabályban előírt adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítéséről;

 

A Pénzügyi és Adóügyi Osztály feladatai:

- feladata az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának operatív végrehajtása, az önkormányzati intézmények gazdálkodásának koordinálása, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítése a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó információ-szolgáltatási kötelezettségeknek;

- Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Derecskei Polgármesteri Hivatal, a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Derecske és Környéke Óvodai Intézményi Társulás tekintetében ellátja az alábbi feladatokat:

 

a) Az éves költségvetési javaslat előkészítése körében:

- számba veszi a bevételeket, iránymutatást nyújt az önállóan működő önkormányzati intézményeknek költségvetési javaslatuk kidolgozásához,

- kidolgozza az érintettek előirányzatait,

- kimutatja a felújítási előirányzatokat célonként,

- kimutatja a felhalmozási kiadásokat feladatonként,

- tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban összeállítja a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat,

- elkészíti az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet,

- elkészíti a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban,

- az előre nem valószínűsíthető, illetve nem tervezhető kiadásokra, másfelől az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására lehetőség szerint általános tartalékot, a meghatározott célú és rendeltetésű önkormányzati intézkedések évközi fedezetére pedig céltartalékot képez.

 

b) A költségvetési előirányzatok nyilvántartása és módosítása körében:

- gondoskodik az előirányzatok naprakész nyilvántartásáról,

- javaslatot készít az előirányzatok szakfeladatonkénti módosítására, illetve átcsoportosítására,

- javaslatot készít az önkormányzati intézmények költségvetésének módosítására, az önállóan gazdálkodó intézmények kérelme alapján,

- közreműködik a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének módosításában,

- gondoskodik a felújítási és fejlesztési előirányzatok naprakész nyilvántartásáról,

- javaslatot készít a felújítási és fejlesztési előirányzatoknak módosítására, valamint célok, illetve feladatok közötti átcsoportosítására.

 

c) A pénzellátással kapcsolatos feladatok körében:

- pénzkezelési szabályzatot készít,

- gondoskodik az önkormányzat által alapított költségvetési szervek finanszírozásáról,

- gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról,

- ellátja a házipénztárral kapcsolatos valamennyi feladatot,

- gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról,

- ellátja az önkormányzat finanszírozási bevételeihez, illetve kiadásaihoz kapcsolódó valamennyi feladatot.

 

d) A bérgazdálkodási feladata körében:

- javaslatot készít a Jogi és Igazgatási Osztály közreműködésével a dolgozói létszám szakmai és foglalkoztatási forma szerinti összetételéhez kapcsolódó béralap tervezéséhez,

- folyamatos kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságával a rendszeres, és nem rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási, számfejtési feladatai kapcsán,

- gondoskodik a személyi juttatások határidőben történő kifizetéséről,

- gondoskodik a bérnyilvántartás pontos vezetéséről.

 

e) A pénzgazdálkodási feladatok körében:

- a kötelezettségvállalás előtt meggyőződik a teljesítés feltételeiről,

- a kiadás teljesítése és a bevétel beszedése előtt okmányok alapján ellenőrzi és igazolja azok jogosultságát, összegszerűségét, vizsgálja a fedezet meglétét, valamint az alaki előírások betartását,

- ellátja a hivatali gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási feladatokat.

 

f) A számviteli feladatok körében:

- pénzértékben számba veszi a gazdasági folyamatokat,

- folyamatosan feljegyzi, rendszerezi, feldolgozza, értékeli, kimutatja a vagyoni állapotra, az eszközök és az eszközök forrásainak változására vonatkozó adatokat,

- tájékoztatást, adatokat szolgáltat a gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalának elősegítésére, azok alátámasztására,

- lehetővé teszi összefoglaló gazdasági számítások készítését,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve olyan számlarendet és számviteli politikát készít, amely alkalmas a költségvetési beszámoló, valamint a vezetői döntések megalapozására.

 

Az alábbi szervek tekintetében ellátja a következő feladatokat:

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Derecskei Család-és Gyermekjóléti Központ

Feladatok:

a) Az éves költségvetési javaslat előkészítése körében:

- kidolgozza az előirányzatokat feladatonként,

- elkészíti az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet,

- elkészíti a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban

 

b) A költségvetési előirányzatok nyilvántartása és módosítása körében:

- gondoskodik az előirányzatok naprakész nyilvántartásáról,

- közreműködik az előirányzat módosítási kérelmeinek összeállítása során

 

c) Gondoskodik a költségvetések végrehajtásáról.

 

d) A bérgazdálkodási feladata körében:

- közreműködik a dolgozói létszám, szakmai és foglalkoztatási forma szerinti összetételéhez kapcsolódó béralap megtervezésében,

- folyamatos kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságával a rendszeres, és nem rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási, számfejtési feladatai kapcsán,

- gondoskodik a bérnyilvántartás pontos vezetéséről.

 

e) A pénzgazdálkodási feladatok körében:

- a kötelezettségvállalás előtt meggyőződik a teljesítés feltételeiről,

- a kiadás teljesítése és a bevétel beszedése előtt okmányok alapján ellenőrzi és igazolja azok jogosultságát, összegszerűségét, vizsgálja a fedezet meglétét, valamint az alaki előírások betartását.

 

f) A számviteli feladatok körében:

- pénzértékben számba veszi a gazdasági folyamatokat,

- folyamatosan feljegyzi, rendszerezi, feldolgozza, értékeli, kimutatja a vagyoni állapotra, az eszközök és az eszközök forrásainak változására vonatkozó adatokat,

- tájékoztatást, adatokat szolgáltat a gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalának elősegítésére, azok alátámasztására,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve közreműködik egy olyan számlarend és számviteli politika összeállításában, amely alkalmas a költségvetési beszámoló, valamint a vezetői döntések megalapozására.

 

g) Kötelező adatszolgáltatások, beszámolók készítésének feladatkörében:

- közreműködik a félévi és éves költségvetési beszámoló, negyedéves jelentések összeállításában,

- közreműködik az önkormányzati zárszámadási rendelet-tervezet előkészítésében,

- közreműködik a képviselő-testületi, illetve bizottsági előterjesztések elkészítésében,

- vezeti a tárgyi eszköznyilvántartást, gondoskodik a nyilvántartás folyamatos aktualizálásáról,

- ellátja az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik annak folyamatos aktualizálásáról,

- a Hivatal működéséhez szükséges eszközök, technikai berendezések, irodaszerek, nyomtatványok, egyéb anyagok beszerzéséről gondoskodik.

 

Az adóigazgatási feladatok körében az osztály feladatai:

a) A helyi adók és központi adók kivetésének körében:

- ellátja a helyi adókkal és központi adókkal kapcsolatos beszedési, kivetési feladatokat,

- felhívást bocsát ki bevallás benyújtására, a bevallásokat beszedi és felülvizsgálja,

- megállapítja az adót,

- a KEKKH országos járműnyilvántartás alapján megállapítja az adót,

- a KEKKH országos járműnyilvántartás alapján az adófizetési kötelezettséget ellenőrzi

- kivetési iratokat (határozatokat) készít,

- kiadja a kivetési határozatokat,

- méltányossági és részletfizetési, fizetéshalasztási kérelmek döntés előkészítése, a határozat kiadása,

- bejelentések kivizsgálása, ügyintézése,

- ingatlan-nyilvántartási adatok beszerzése,

- az évközi változások (törlések, előírások) határozattal történő helyesbítése,

- fellebbezések felterjesztése,

- megkeresésre adatközlés,

- környezettanulmányok, igazolások, szakvélemények bekérése,

- adatgyűjtés adókötelezettség megállapításához,

- részt vesz az egyes adónemek megszűnésével, illetve új adók bevezetésével kapcsolatos feladatok elvégzésében.

 

b) A helyi adók és központi adók könyvelésével kapcsolatos feladatok körében:

- az adószámlákra beérkezett pénzforgalmat egyezteti és könyveli,

- a nem azonosítható befizetéseket átfutó nyilvántartásba helyezi, majd rendezi,

- költségvetés felé havonta utalja az adószámlákon lévő bevételeket,

- a könyvelési helyesbítéseket ellenőrzés után könyveli,

- túlfizetéseket visszautalja, a visszautalásról utalványozóként rendelkezik,

- kiküldi az adóíveket,

- előkészíti a behajthatatlan hátralékok törlését, azokat folyamatosan felülvizsgálja,

- elvégzi a zárási feladatokat, negyedévenként információs jelentést, félévenként eredmény-kimutatást készít, elkészíti a vezetés számára szükséges tájékoztatót,

- információt szolgáltat az ügyfeleknek számláik állásáról,

- számlák egyenlegével való levelezés,

- adatot szolgáltat bírósági végrehajtónak, ügyészségnek, bíróságnak más adóhatóságnak megkeresésre,

- felel a számítógépes feldolgozással kapcsolatos határidők betartásáért,

- feladatkörével kapcsolatos bevételi javaslatot dolgoz ki a költségvetés tervezéséhez,

- értékeli az előirányzatok teljesítését.

 

c) A helyi adók és központi adók ellenőrzése körében:

- elvégzi a hozzátartozó adóellenőrzéseket,

- ellenőrzésekről feljegyzést, jegyzőkönyvet készít,

- a feltárt hátralékokat nyilvántartja, a beszedéssel kapcsolatos feladatokat ellátja.

 

d) Adó- és értékbizonyítványok kiállítása.

e) Idegen helyről kimutatott, adók módjára behajtható köztartozások nyilvántartása, behajtása.

f) Költségmentességi és egyéb adóigazolások kiadása.

 

A Településfejlesztési és Beruházási Osztály munkáját Jenei Imre Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető vezeti.

 

- ellátja a tűzvédelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat,

- a szervezett bűnözéssel, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatban közbiztonsági okból üzlet ideiglenes bezáratásáról gondoskodik,

- végzi a vadkár megtérítésével, valamint az egyes költségek viselésével kapcsolatos előkészítői feladatokat,

- ellátja a kialakítandó vadászterület résztulajdonosai közös képviseletének gyakorlását,

- végzi az állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatokat,

- ipari és kereskedelmi igazgatási feladatai körében:

- gondoskodik az üzletben engedély nélkül működtetett pénznyerő automata estében az üzlet 30 napra (ismételt jogsértés esetén 90 napra) történő ideiglenes bezáratásáról,

- kereskedelmi engedélyezés körében végzi a kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos feladatokat, üzlet működési engedélyének kiadását, vezeti a nyilvántartást,

- végzi a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos igazgatási feladatokat,

- ellátja a termőföldekre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos kifüggesztési feladatokat,

- ellátja a közlekedési igazgatással kapcsolatos tevékenységet,

- ellátja a honvédelemmel és a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat,

- végzi a vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat,

- ellátja a kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat,

- végzi a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

- végzi a közbiztonsági referensi feladatokat,

- ellátja az önkormányzati úton lévő gyalogos-átkelőhely, továbbá a forgalomszabályozással kapcsolatos feladatokat,

- végzi az önkormányzati fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú pályázatokkal összefüggő feladatokat (pályázatok előkészítése, pályázat benyújtása, közreműködik a beszerzési/közbeszerzési eljárásokban, a projektek végrehajtásában, a közreműködő szervezetekkel, és szolgáltatókkal folyamatosan tartja a kapcsolatot, gondoskodik a projektek végrehajtása során a támogatások lehívásáról, az elszámolással kapcsolatos feladatokat ellátja, gondoskodik a projektek utánkövetéséről),

- közreműködik az önkormányzati ingatlanok birtokának átadás-ávétele során, gondoskodik az önkormányzati ingatlanok közüzemi mérőóráinak átíratásáról a közüzemi szolgáltatók felé,

- a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi,

- szervezi az önkormányzati intézményekben a takarítási és karbantartási feladatokat,

- koordinálja a közterületen, és a szociális földprogram keretében alkalmazott közfoglalkoztatottak munkavégzését,

- közreműködik önkormányzati programok, városfejlesztési koncepciók készítésében,

- a székhelyhivatal épületeinek karbantartási feladatairól gondoskodik,

- részt vesz a testvérvárosi kapcsolatok fenntartásában,

- ellátja az esélyegyenlőséggel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos referensi feladatokat;

 

Építésügyi hatósági feladatok körében:

- az építési engedély köteles építmények körében építési, összevont építési, bontási, fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárások, országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését célzó eljárások lefolytatása, építési, elvi építési keret, bontási engedélyek tekintetében az engedély hatályának meghosszabbításának eljárása,

- jogutódlás tudomásul vételét célzó eljárások lefolytatása,

- hatósági bizonyítványok kiállítása,

- építésügyi hatósági ellenőrzések végzése:

- engedélyhez kötött építési munka tekintetében az építési engedélyben foglaltak hatályosulásának helyszíni ellenőrzése

- hatósági ellenőrzés az engedély hatályának lejárta előtt

- más hatóságok eljárásában szakhatósági közreműködés,

- belföldi jogsegély nyújtása

- illetékességi területén a településrendezési tervek megalkotásában szakértőként részt vesz,

- adatszolgáltatást végez: KSH, Országos Dokumentációs Központ, NAV, az önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést végző hivatal, illetékes földhivatal felé,

- vezeti a jogszabállyal kötelezővé tett nyilvántartásokat (építmény-nyilvántartás, építésügyi bírság, települési rendezési tervek, felvonók nyilvántartása, építésügyi ellenőrzések jegyzőkönyveinek nyilvántartása).

 

Az önkormányzati főépítész feladatai:

- az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

- folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére,

- közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

- szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

- közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

- részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

- vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,

- gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,

- közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,

- ellátja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,

b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,

c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,

d) szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,

e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,

f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,

g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,

h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,

i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,

j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,

k) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook