Responsive image


Építési ügyek

Feltöltve: 2016-03-31 10:20:11

Hatósági ügy neve:

Építési ügyek

Ügytípus/eljárástípus:

 • Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység (300 m2 össz. hasznos alapterület alatti lakóépület esetében),
 • Építésügyi hatósági szolgáltatás (Új elemként, az építésügy szolgáltató jellegének erősítése céljából került bevezetésre, melynek keretében az építtető a kérelem benyújtása előtt szolgáltatás keretében előzetes vizsgálatot, tájékoztatást kérhet.)
 • Építési engedélyezési eljárás,
 • Bontási engedélyezési eljárás,
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás,
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás,
 • Összevont engedélyezési eljárás,
 • Az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás,
 • Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárás,
 • Engedélyezési eljárással kapcsolatos kötelezési eljárás,
 • Tudomásulvételi eljárások:
  • jogutódlás tudomásul vétele
  • használatbavétel tudomásul vétele
  • veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 • Kötelezési eljárás
 • Végrehajtási eljárás
 • Szakhatósági eljárás

 

Ügy rövid leírása:

A fent felsorolt ügytípusok esetében jogszabály szerinti eljárás lefolytatása.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzője

A hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljár szerv neve:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske, Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Monostorpályi, Létavértes, Konyár, Pocsaj, Esztár, Kismarja, Kokad, Tépe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kérelem nyomtatvány, térképmásolat, építészeti műszaki dokumentáció, aláírólap, nyilatkozatok, szakértői vélemény, stb.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

igen, kivétel ez alól az építésügyi hatósági szolgáltatás

Alapvető eljárási szabályok:

Nincs

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Elektronikus formában (ÉTDR felületén keresztül) 0-24 óráig, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, postai nyitva tartás szerint

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: délelőtt: 8 órától - 12 óráig, délután: 13 órától - 16 óráig, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: délelőtt: 8 órától - 12 óráig

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A beérkezett iratokat érkeztetése, iktatása után az ügyintéző átvizsgálja, értesíti az ügyfelet az eljárás megindításáról, amennyiben szükséges hiánypótlásra hívja fel a figyelmet, helyszíni szemlét tart. Amennyiben a benyújtott kérelem és a helyszíni szemlén tapasztaltak megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, abban az esetben az elintézési határidő 21 nap. A döntés ellen az ügyfél a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem esetében az elintézési határidő 15 nap. A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem elintézési határideje 10 nap.

Az ügyek intézését segítő útmutatók:

Kitöltési útmutató rendelkezésre áll.

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Költségmentesség

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Letölthető dokumentumok

Nyomtatványok, igazolások

Lakossági tájékoztatók

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

ÉTDR

Időpontfoglalás:

Nincs

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és a építészeti-műszaki tervtanácsokról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészeti tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Derecske építészeti örökségének helyi védelméről szóló 25/2008. (VI.27.) önkormányzati rendelet

Derecske helyi építési előírásairól szóló 40/2004. (IX.02.) önkormányzati rendelet

Derecske Város Szabályozási Terve (Külterület)

Derecske Város Szabályozási Terve (Belterület és környezete)

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél személyesen, illetve írásban törvényes meghatalmazott képviselője útján az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet. Az iratbetekintés során másolatot, kivonatot készíthet, vagy illeték leróvása (oldalanként 100.- Ft) mellett másolatot kérhet, ami hitelesíthető.

 

Önkormányzati Választások 2019


Hirdetés


Étlap


Ajánló
Ajánlatunk

Responsive image

Facebook