Responsive image


Építményadó

Feltöltve: 2016-03-31 11:23:59

Ügytípus megnevezése

Építményadó

Az ügy rövid leírása

Építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Mentes az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól:

valamennyi lakás céljára szolgáló építmény, ideértve a nyári konyha céljára használt építményt, helyiség, a helyi önkormányzat által alapított valamennyi intézmény helyisége, sportlétesítmények, pihenésre, idényjellegű tartózkodásra szolgáló, nem lakás céljára használt építmény.  

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, az adókötelezettség megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

A számított adóból további önkormányzati adókedvezmények járnak. Bel- és külterületen lévő lakás céljára szolgáló építmény után, ha az adóalany az adóév első napján lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai szerint ott állandó lakcím szerint bejelentkezett és azt ténylegesen (életvitelszerűen) is lakhelyként használja 50%-os adókedvezményre jogosult. Az egy háztartásban három vagy több gyermeket nevelő magánszemély, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakhelyéül szolgáló lakása után további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe. Az öregségi nyugdíjra, fogyatékossági támogatásra jogosult magánszemély, illetve a megváltozott munkaképességű személy a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása után további 50%-os adókedvezményt vehet igénybe.

Az építményadóról szóló 25/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján Derecske Városban alkalmazott adómérték 200 Ft/m2. 
(A törvény alapján adóztatható maximális adómérték 2015. január 1-jétől: 1100 Ft/m2/év)

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz (Pénzügyi és Adóügyi Osztály) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2014. évi változást 2015. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.  

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését – a Htv. 42/C. §-ában foglaltak kivételével -, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás benyújtható papír alapon.

Kapcsolódó dokumentumok

Építményadó bevallás

Adatbejelentés a reklámhordozó utáni építményadóról

Betétlap a reklámhordozó utáni építményadóról

Kapcsolódó jogszabályok

A helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény
Az építményadóról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

30 nap

Fizetési határidő és számlaszám

Az építményadót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzatának Építményadó Számlájára
(11738118-15372985-02440000) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook