Responsive image


Születési név megváltoztatása

Feltöltve: 2016-04-04 14:30:43

Hatósági ügy neve:

Születési név megváltoztatása

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás - Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A születési név az a név, amely az érintettet az anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A születési családi név egy- vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze. Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet. A születési családi és utónév megváltoztatását – az ügyfél kérelmére – a központi anyakönyvi szerv (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Anyakönyvi Felügyeleti Osztály Budapest) engedélyezheti.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjesztheti. A kérelem elbírálására a központi anyakönyvi szerv jogosult.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Kitöltött kérelem, ügyfél személyazonosságát, állampolgárságát és lakcímét igazoló okirat (személyazonosító igazolvány vagy kártyás típusú vezetői engedély vagy útlevél, továbbá személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány), amennyiben a kérelmező rendelkezésére áll, saját és azon személyek anyakönyvi kivonatát (születési, házassági anyakönyvi kivonat), akinek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10.000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. A név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke
50.000 forint.

Alapvető eljárási szabályok:

Nem lehet engedélyezni a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett nevet, történelmi nevet, régies írásmóddal írott családi nevet, az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatást és személyhez fűződő jogot sértő családi nevet.

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén engedélyezhető a magyar hagyományoktól eltérő hangzású, magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név, és az előző névváltoztatás hatálybalépésétől számított 5 éven belül újabb névváltoztatás. A kérelemnek tartalmaznia kell indokolást, továbbá a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a választott családi név nem sért személyhez fűződő jogot, és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett név a Polgári Törvénykönyv névviselésre irányadó rendelkezéseit nem sérti.

A születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni. A szülő születési nevének megváltozását a kiskorú gyermek anyakönyvi bejegyzésébe akkor is rögzíteni kell, ha a szülő nem kérte a névváltoztatás hatályának a kiskorú gyermekre történő kiterjesztését, vagy a gyermek nem a névváltoztatással érintett szülő születési családi nevét viseli. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed. Ha a névváltoztatással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt, a névváltoztatás engedélyezésének feltétele a hazai anyakönyvezés. A névváltoztatásról a központi anyakönyvi szerv okiratot állít ki. A névváltoztatást engedélyező határozat a meghozatalát követő tizenhatodik napon válik jogerőssé.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Nagykorú magyar állampolgár a kérelmet személyesen, míg a 14. életévét betöltött kérelmező személyesen, a törvényes képviselői jelenlétében terjeszti elő kérelmét. 14. életévét még be nem töltött gyermek születési névváltoztatási kérelmét a szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselők (szülők) együttesen nyújtják be az anyakönyvvezetőhöz.

Kapcsolódó nyomtatványok:

Születési név megváltoztatása iránti kérelem

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A központi anyakönyvi szerv ügyintézési határideje: 45 nap.

Időpontfoglalás:

Derecskei Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél a +36 (54) 548-087-es telefonszámon

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi XIII. törvényerejű rendelet
Az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook