Responsive image


Házasságkötési eljárás

Feltöltve: 2016-04-04 14:40:45

Hatósági ügy neve:

Házasságkötési eljárás

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás – Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be az anyakönyvvezető előtt. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló – vagy ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel  – az egyikük a házassági szándékát személyesen, hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti. A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki, a házasulók kívánságának a figyelembevételével. (A jegyző e határidő alól felmentést adhat indokolt esetben.) A házasságkötési szándékról készített jegyzőkönyv 1 évig érvényes. Ha a jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, a házasságot nem kötötték meg, és a házasságkötési szándék továbbra is fennáll, a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárást meg kell ismételni. A házasságkötés nyilvános, két tanú jelenlétében történik. Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

A házasságkötési szándék bejelentése alkalmával az anyakönyvvezető, a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, továbbá a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli felmentés során a jegyző rendelkezik hatáskörrel.

Eljáró szerv illetékességi területe:

A tervezett házasságkötés helye szerinti település vagy budapesti kerület közigazgatási területe.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyazonosságot igazoló okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, érvényes kártyás típusú vezetői engedély); magyar állampolgárságot igazoló okmány (érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, érvényes állampolgársági bizonyítvány, ellenkező bizonyításig honosítási okirat, ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az előbbiekben felsorolt módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság - ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, illetőleg a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival igazolható), személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldi állampolgár házasuló állampolgárságát külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolhatja; családi állapot igazolására szolgáló okiratok (Magyarországon élő magyar állampolgár nőtlen, hajadon családi állapotát igazolni nem kell); a külföldi állampolgár és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező hontalan tanúsítvánnyal igazolja, hogy házasságkötés a reá irányadó jog szerint nem ütközik akadályba (érvényességi ideje általában 6 hónap); nem Magyarországon született házasuló születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (OFFI - Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy magyar külképviseleti szerv - konzul által készített fordítás fogadható el); külföldön kiállított okirat a magyar törvény szerint teljes bizonyító erővel ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. pontja alapján a házasságkötéssel kapcsolatos eljárás illetékmentes (Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete értelmében a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díj 15.000.-Ft., hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díj 20.000.-Ft.)

Alapvető eljárási szabályok:

Ha valakinek több állampolgársága van, és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, ezt a személyt az anyakönyvi eljárás tekintetében magyar állampolgárnak kell tekinteni (külföldi állampolgársága nem anyakönyvezhető). Ha valakinek több nem magyar állampolgársága van, ezek közül csak az az állampolgársága anyakönyvezhető, amely állam területén a lakóhelye van, ha több állam területén van lakóhelye, az az állampolgárság, amely állammal a kapcsolata a legszorosabb. A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkozhatnak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni. A házasság megkötéséig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható. Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőző eljárás során megállapodhatnak a – házasságukból származó – születendő gyermek családi nevéről. A gyermekek nevére vonatkozó megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig módosítható.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Derecske közigazgatási területén megkötendő házasságot a Derecskei Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél - 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, B épület 5. számú irodában ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése, illetve kötelező várakozási idő alóli felmentés: 8 nap

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Az anyakönyvi eljárásban – főszabály szerint – a hatóság nem tart elektronikus úton kapcsolatot az ügyféllel.

Időpontfoglalás:

Telefonon: +36 (54) 548-087

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook