Responsive image


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Feltöltve: 2016-04-04 14:59:40

Hatósági ügy neve:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény                                     

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági ügy

Ügy rövid leírása:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek, meghatározott természetbeni támogatásnak, egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Természetbeni támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel; a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában (5.800.-Ft. értékben/alkalom).

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Jegyzője a településen lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők esetében

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az igénylő által kitöltött kérelemnyomtatvány, a család rendszeres havi jövedelmét igazoló okiratok, továbbá családban élő kérelmező esetén:

 • az egy háztartásban élő személyek jövedelméről szóló igazolás,
 • jövedelemmel nem rendelkező családtag esetén: a Munkaügyi Központnál álláskeresőként való regisztrálás tényét igazoló határozat, vagy a rendszeres jelentkezési kötelezettség tényét igazoló kiskönyv,
 • 16. életévét betöltött, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek részére, az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,
 • nyilatkozat ösztöndíj támogatásról,
 • gépkocsival rendelkező kérelmező esetén a személygépkocsi forgalmi engedélye 

 

egyedülálló, vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő kérelmező esetén:

 • fenti dokumentumok
 • egyedülállóság tényét igazoló irat (válás megállapításáról szóló jogerős bírósági ítélet)
 • nyilatkozat gyermektartásdíjról,
 • nyilatkozat családi állapotról
   

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az eljárás költség- és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az alább meghatározott értéket.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000.-Ft.) vagy

b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 1.995.000.-Ft.)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermek nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy meghatalmazott útján a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 2. számú iroda) ügyfélfogadási időben, postai úton vagy a kormányablakban

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 - 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Ügyintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: a határozat közlésétől számított 15 napon belül

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi XXXI. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook