Responsive image


Lakó-, illetve tartózkodási hely változásának bejelentésével kapcsolatos eljárás

Feltöltve: 2016-04-14 21:09:55

Hatósági ügy neve:

Lakó-, illetve tartózkodási hely változásának bejelentésével kapcsolatos eljárás

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági ügy

Ügy rövid leírása:

A Magyarország területén élő polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után – három munkanapon belül – lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét a nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kérelmező személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa, kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal (pl. bérleti szerződés), vagy közokirattal rendelkezik (pl. tulajdoni lap), amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult). Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi okmányai (személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány), meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az eljárás költség- és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

A lakcímváltozást (lakó-, illetve tartózkodási hely megváltoztatását) a bejelentendő lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnál vagy települési önkormányzat jegyzőjénél lehet bejelenteni. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti.

A külföldön élő magyar állampolgár magyarországi tartózkodási helyét az illetékes járási hivatalnál jelentheti be.

Ha a bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint, a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik – cselekvőképes, nagykorú – bejelentésre kötelezett is teljesítheti. A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését törvényes képviselője/gondnoka teljesíti. A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.

A lakcímbejelentési kötelezettség vonatkozik a magyar állampolgárokra, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorló a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre.

A lakcímbejelentésről a polgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal kézbesíti a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt a polgár részére.

A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet és nem szüntet meg.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 3. számú iroda) ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 - 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Ügyintézési határidő: A jegyző a feldolgozott lakcímváltozások alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak.

Fellebbezési határidő: A jegyző nyilvántartási eljárás tárgyában hozott határozatának közlésétől számított 15 napon belül.

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány nem érhető el elektronikusan, de beszerezhető a polgármesteri hivatalban (Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) Jogi és Igazgatási Osztálya B. épület 3. számú iroda)), valamint a járási hivatalokban (okmányirodai osztály/kormányablak).

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook