Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2016-12-22 21:33:30

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

a derecskei 1526/A/10 és a derecskei 1526/A/11 helyrajzi számú, a valóságban Derecske, Rákóczi u. 10.  szám alatti társasházban lévő helyiségek bérbeadására vonatkozóan 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 291/2016. (XII. 22.) KT számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a derecskei 1526/A/10 és a derecskei 1526/A/11  hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasházban lévő, Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok bérbeadására.

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.

3. A pályázat tárgya:

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában lévő derecskei 1526/A/10 hrsz-ú és a 1526/A/11 hrsz-ú, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása.

Az ingatlanok rendeltetése: nem lakás céljára szolgáló helyiségek.

Az ingatlanok alapadatai:

 • 1526/A/10 hrsz.-ú ingatlan hasznos alapterülete: 75,05 m2
 • 1526/A/11 hrsz.-ú ingatlan hasznos alapterülete: 73,65 m2

Az ingatlanok frekventált helyen, a város központjában helyezkednek el társasházi ingatlanként. Gépjárművel történő parkolási lehetőség a közelben megoldható.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyertes pályázó számára a fenti ingatlanok (mint nem lakás céljára szolgáló helyiségek) teljes körű üzemeltetését, működtetését és hasznosítását át kívánja adni.

A Képviselő-testület lehetőséget biztosít arra, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket egyenként külön-külön vagy együtt bérelje a nyertes pályázó!   

A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését követően jogosult az ingatlan/ingatlanok birtokába lépni.

A nyertes pályázó köteles a bérlet során a helyiség/ek működtetését, fenntartását biztosítani, azok karbantartásáról folyamatosan gondoskodni. Az ingatlan/ok működtetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségek teljes egészében a bérlőt terhelik, és az ebből eredő tartozásaiért a bérlő teljes felelősséggel tartozik.

A bérlet kiterjed az ingatlan/ok műszaki (a Létesítmény berendezéseinek műszaki felügyelete, napi üzemeltetése, hibaelhárítás) és feladatainak ellátására is.

A bérlő működési kötelezettsége a felújítási és állagmegóvási kötelezettség biztosítására is kiterjed. Az ingatlan/ok felújítása érdekében szükséges munkálatokat a Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási osztályával történt előzetes egyeztetést követően lehet elvégezni.

A bérlőnek a bérleti szerződés időtartama alatt biztosítania kell a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szerződésben foglalt követelmények teljesítését, melyet az Önkormányzat jogosult ellenőrizni.

A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasházban lévő derecskei 1526/A/10 helyrajzi szám és a 1526/A/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztása közös mérővel mért.

 

4. A pályázati ajánlatok elbírálásának szempontja:

A bérlő által a havi bérleti díjra tett legmagasabb összegű bérleti díj ajánlat. A két ingatlan együttes bérlése esetén a két ingatlanra együttesen tett legmagasabb havi bérleti díj ajánlat, a két ingatlanból egy ingatlan bérlése esetén a pályázó által megjelölt ingatlanra tett legmagasabb havi bérleti díj ajánlat.

 

4.1. A derecskei 1526/A/10. hrsz.-ú ingatlan bérlete esetén a minimum havi bérleti díj összege:

 • nettó bérleti díj:                      59.055.-Ft/hó
 • ÁFA 27 %                               15.945.-Ft

bruttó bérleti díj:                   75.000.-Ft/hó

 

4.2. A derecskei 1526/A/11. hrsz.-ú ingatlan bérlete esetén a minimum havi bérleti díj összege:

 • nettó bérleti díj:                      57.480.-Ft/hó
 • ÁFA 27 %                               15.520.-Ft

bruttó bérleti díj:                   73.000.-Ft/hó

 

4.3. A derecskei 1526/A/10. hrsz.-ú és a 1526/A/11. hrsz.-ú ingatlan bérlete esetén a minimum havi bérleti díj összege összesen:

 • nettó bérleti díj:                      116.535.-Ft/hó
 • ÁFA 27 %                               31.465.-Ft

bruttó bérleti díj:                   148.000.-Ft/hó

 

5. A bérlet időtartama:

A bérleti szerződés a nyertes pályázóval3 éves határozott időre – 2017. március hó 01. napjától 2020. év február hó 29. napjáig – kerül megkötésre.

A bérleti szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, illetőleg a szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye.

Amennyiben a bérlő a bérbeadó önkormányzattal előre egyeztetve, a szerződés időtartama alatt saját költségén beruházást végez, úgy a felek megállapodása alapján a szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozott időtartamra meghosszabbítható.

 

6. A pályázati ajánlat kidolgozásának feltételei, a benyújtandó dokumentumok:

 

A pályázati ajánlatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 

6.1. Borítólap:

„Pályázat a 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti, 1526/A/10 és a 1526/A/11 hrsz-ú ingatlanok bérbeadására” szövegrész.

 

6.2. Oldalszámokat is tartalmazó Tartalomjegyzék.

 

6.3. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti FelolvasóLap

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni a pályázó havi bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát.

 

6.4. A pályázó alábbiakra vonatkozó, a Pályázati Felhívás 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot:

 • a Pályázati Felhívásban foglaltakat megismerte és tudomásul veszi, illetve magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint kész és képes a szerződés teljesítésére,
 • elfogadja a Pályázati Felhívásban foglalt bírálati szempontot, illetve feltételeket, különös tekintettel a szerződéskötés vállalásának követelményeire,
 • az ingatlant/ingatlanokat megtekintette, annak/azok állapotát megismerte, és ajánlatát az ingatlan/ok megtekintését követően tette meg.

 

6.5. A pályázó adataival kapcsolatos dokumentumok:

 • a pályázó 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolatát köteles becsatolni; amennyiben cégeljárás során el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok vagy változásbejegyzési kérelem másolatát kell becsatolni,
 • létesítő okirat (gazdasági társaság és civil szervezet esetén) másolatát kell becsatolni,
 • egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány másolatát kell becsatolni,
 • igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása (adó, vám, illeték, társadalombiztosítási járulék),
 • csatolni szükséges rövid cégbemutatót, amely tartalmazza a pályázó szervezeti felépítését is,
 • nem lehet pályázó, aki

·végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van,

·tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

A pályázó ezen pályázati részvételt kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot köteles pályázatához csatolni!

 

6.7. Hasznosítási elképzelés, bérleti koncepció:

A pályázónak pályázatában be kell mutatni az ingatlan/ingatlanok hasznosítási terveit, a bérletre vonatkozó koncepcióját.

 

7. Az ingatlan/ingatlanok megtekintésére biztosított időpont:

A helyiségek a helyszínen előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.

A megtekintés időpontjának előzetes egyeztetése a következő elérhetőségen történhet: Derecskei Polgármesteri Hivatal, telefonszám: 06/54/410-078 27-es mellék

 

8. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje:

2017. február hó 01. napján 16.00 óráig.

9. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:

A pályázati ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban, és ezeket egy db zárt borítékban vagy csomagban határidőig kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatal  Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” épület – Emelet 4. számú irodahelyiség), vagy postai úton megküldeni.

A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázat a Derecske Rákóczi út 10. szám alatti helyiség/ek bérletére”.

A pályázati ajánlat postai úton való megküldése esetén az ajánlat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének időpontja az irányadó.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

10. Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen az a pályázati ajánlat:

 • amelyet nem a Pályázati Felhívásban meghatározott, vagy nem az ott megjelölt helyen, időben és formában nyújtottak be,
 • ha a pályázót a pályázati eljárásból ki kell zárni,
 • ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek, feltételeknek.

 

A pályázat kiírója a pályázati eljárásból kizárja azt a pályázót, aki:

 • a Pályázati Felhívásban szereplő kizáró okok ellenére nyújtotta be pályázatát,
 • részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

 

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!

 

11. A pályázati ajánlatok elbírálása:

A pályázati ajánlatok elbírálásáról Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázati ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázók az eljárás eredményéről a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesülnek.

A nyertes pályázó az eredmény közlésétől számított 30 munkanapon belül köteles szerződést kötni a pályázat kiírójával.

Abban az esetben, ha az Önkormányzat második helyezettet is hirdet, és a nyertes pályázóval nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja!

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán személyesen, vagy a 06 (54) 410-078-as telefonszám 27-es mellékén.

 

D e r e c s k e, 2016. december 22.

 

 

                                                                                              Derecske Város Önkormányzata


Letölthető dokumentumok:

Felolvasó lap

Nyilatkozat

Hirdetés


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook