Responsive image


Tájékoztató talajterhelési díjról

Feltöltve: 2017-01-30 19:01:22

Tájékoztató

a 2016. évi talajterhelési díjról

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 20/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és szennyvízelhelyezést alkalmaz. 

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A talajterhelési díj mértéke Derecske Város illetékességi területén 1.800 Ft/m3.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

Felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy az a személy, akinek ingatlana előtt műszakilag rendelkezésre áll a közcsatorna, de elmúlt évben arra nem kötött rá vagy évközben kötött rá, annak a személynek a 2016. évre vonatkozó talajterhelési díjat 2017. március 31-ig kell önadózással megállapítania, bevallania és azzal egyidejűleg megfizetnie.

A talajterhelési díj megállapításáról szóló bevallást a 2016. adóévre vonatkozóan a Derecskei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályához kell benyújtani legkésőbb 2017. március 31-ig.

A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének a következők szerint tehet eleget:

Derecske Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiókjánál vezetett 11738118-15372985-03920000 számú bankszámlára

  • készpénz-átutalási megbízással történő megfizetéssel vagy
  • belföldi fizetési számláról történő átutalással.

Felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét nem teljesíti.

A Rendelet a talajterhelési díj vonatkozásában a következő díjmentességet, illetve díjkedvezményeket szabályozza:

Díjmentesség:

Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, amennyiben ingatlanán a közszolgáltató igazolása alapján a vízvétel lehetősége csak az épületen kívül biztosított.

Díjkedvezmények:

1. A díj megfizetésére kötelezett kibocsátó a bevallással egyidejűleg benyújtott díjkedvezményben részesül a tárgyévben általa megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás bruttó összegével megegyező összegű díj megfizetésére.

2. A díj megfizetésére kötelezett kibocsátó a bevallással egyidejűleg benyújtott díjkedvezményben részesül

a) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori  

    legkisebb  összegének a kétszeresét nem haladja meg 50%-os díjkedvezményben részesül,
b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori   

     legkisebb összegét nem haladja meg 80%-os díjkedvezményben részesül,
c) aki egyedülélő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori      

     legkisebb összegének a háromszorosát 50 %-os díjkedvezményben részesül,
d) aki egyedülélő és havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori

     legkisebb összegének a kétszeresét 80%-os díjkedvezményben részesül.

3. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a bevallással egy időben benyújtott kérelmére, a 2016. adóévre vonatkozóan a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiség alapján számított talajterhelési díjból 1.600 Ft/m3 díjkedvezményben részesül, amennyiben a közszolgáltató igazolása alapján a kibocsátó 2017. január 31-ig a közszolgáltatónál lakossági szennyvízszolgáltatás elvezetésre közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. A közszolgáltató igazolását a talajterhelési díjkedvezményre vonatkozó kérelemhez a kibocsátó köteles becsatolni.

Megszűnik a talajterhelési díj fizetési kötelezettség azzal a nappal, amely napon a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt vagy a külön jogszabályok szerint az egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést üzembe helyez vagy a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.

Tájékozatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a bevallási kötelezettség teljesítése érdekében a bevallási nyomtatvány, illetve a díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó kérelem nyomtatvány:

  • letölthető a www.derecske.hu városi honlapon a Polgármesteri Hivatal/Letölthető nyomtatványok menüből, vagy
  • papír alapon beszerezhető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályától (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „A” épület földszint, 9. irodahelyiség)

A talajterhelési díj befizetéséhez a készpénzátutalási-megbízás (sárga csekk) szintén beszerezhető a Pénzügyi és Adóügyi Osztálytól.

 

Derecske, 2016. január 26.

                                                           Tisztelettel:

                                                                                              Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                                                                jegyző 

Hirdetés

Responsive image

Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook