Responsive image


Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről

Feltöltve: 2017-03-07 08:01:42

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL
2017. 

 

A szülő, gyermeke 2017/2018. nevelési évre történő óvodai felvételét

2017. április 24. (hétfő) és április 28. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a gyermek, aki 2017. év augusztus 31-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2017. szeptember 1-től köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban!

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, valamint más település óvodájába íratta be gyermekét, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és az óvoda vezetőjét.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

  • a gyermek TAJ kártyája,

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

  • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája

  • a szülő (anya) munkaviszonyának igazolása (munkaviszony esetén),

  • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,

  • egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja.

 

Az óvodai felvételi jelentkezés az alábbi helyen nyújtható be:

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.)

A felvételről a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője dönt. A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Mese- Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.


 

Derecske, 2017. március 2.

 

 

Bakó István

Derecske Város Önkormányzatának

polgármestere


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook