Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2017-04-06 00:01:25

Derecske Város Önkormányzata

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

 

Intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-től 2022.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye 4130 Derecske, Városház u. 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra. Az intézményvezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, az intézmény gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. Képviseli az intézményt.

Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§  Magyar állampolgárság

§  Cselekvőképesség

§  Büntetlen előélet

§ Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség

§  Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§  Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§ A nevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§ Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

§  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ A pályázó szakmai gyakorlatának meglétét igazoló részletes szakmai önéletrajz

§ A pályázó vezetési programja

§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

§  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41-44. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakó István polgármester nyújt a 06 (54) 410-078-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

§ Postai úton zárt borítékban, két példányban a pályázatnak Derecske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2847/2017/DPH, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető

Vagy

§ Személyesen zárt borítékban, két példányban, pályázati azonosító szám és munkakör feltüntetésével Bakó István polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, ideje:

A beérkezett pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189-191. §-aiban és a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik. A véleményezéseket követően Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az intézményvezetői megbízásról.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Oktatási és Kulturális Közlöny

Derecske Város honlapja: www.derecske.hu

Derecske Város hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 6 - május 5. között


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook