Responsive image


Tájékoztató

Feltöltve: 2018-03-05 11:13:32

Tájékoztató a bölcsődei felvétel rendjéről

2018.

 

A szülő, gyermeke 2018/2019. nevelési évre történő bölcsődei felvételét

2018. április 23. (hétfő) és április 27. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

 

 b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

 

 c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

            - január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

  - szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 

2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének  betöltését követő augusztus 31-éig.

 

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya,
 • a szülők munkaviszonyának igazolása,
 • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
 • egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja.

 

A felvétel rendje:

 • Jelentkezni a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. sz. alatt kell.
 • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
 • A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

 • ha mindkét szülő dolgozik
 • az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt
 • az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
 • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

 

A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

 

  - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

 

Derecske, 2018. március 1.

 

 

                                                                                              Bakó István

Derecske Város Önkormányzat

polgármestere

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook