Responsive image


Tájékoztató

Feltöltve: 2018-03-05 11:19:04

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL

2018.

 

A szülő, gyermeke 2018/2019. nevelési évre történő óvodai felvételét

2018. április 23. (hétfő) és április 27. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az a gyermek, aki 2018. év augusztus 31-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2018. szeptember 1-től köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban!

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, valamint más település óvodájába íratta be gyermekét, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és az óvoda vezetőjét.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
  • a szülő (anya) munkaviszonyának igazolása (munkaviszony esetén),
  • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
  • egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja

 

Az óvodai felvételi jelentkezés az alábbi helyeken nyújtható be:

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.)

 

A felvételről a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 

A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet Derecske Város önkormányzat Képviselő-testületéhez (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Mese- Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Derecske, 2018. március 1.

 

 

Bakó István

Derecske Város Önkormányzat

polgármestere

 

Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook