Responsive image


Tájékoztatás

Feltöltve: 2020-03-06 08:05:12

Tájékoztató a bölcsődei felvétel rendjéről

2020.

 

A szülő, gyermeke 2020/2021. nevelési évre történő bölcsődei felvételét

2020. április 20. (hétfő) és április 24. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

 

 b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

 

 c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

            - január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

  - szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 

2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján       

      még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja,     

      bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének

      betöltését követő augusztus 31-éig.

 

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.  

     napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya,
 • a szülők munkaviszonyának igazolása,
 • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
 • egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja.

 

A felvétel rendje:

 • Jelentkezni a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. sz. alatt kell.
 • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
 • A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

 • ha mindkét szülő dolgozik
 • az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt
 • az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő,      

gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,

 • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

 

A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban

történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában,
a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Derecske, 2020. február 27.

 

      Nagy Éva

                                                                                               Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

                                                                                                          intézményvezetője


TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL

2020.

 

A szülő, gyermeke 2020/2021. nevelési évre történő óvodai felvételét

2020. április 20. (hétfő) és április 24. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a gyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, 2020. szeptember 1-től köteles legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson részt venni. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági

     igazolvány (lakcímkártya),

 • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
 • a szülő (anya) munkaviszonyának igazolása (munkaviszony esetén),
 • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
 • egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja

Az óvodai felvételi jelentkezés az alábbi helyeken nyújtható be:

Mese -Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.)

A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről
az intézményvezető írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja - amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap – 2020. május 24.

A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet Derecske Város önkormányzat Képviselő-testületéhez (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve,
de a Mese- Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg

  vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Derecske, 2020. február 27.

 

 

     Nagy Éva

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezetője

 

E-önkormányzat portál


Hirdetés


Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook