Responsive image


15/2020. (V.11.) önkormányzati rendelet a vásárokról és a piacokról szóló 2/2005. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Feltöltve: 2020-05-11 13:00:00

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2020. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló

2/2005. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról


Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A vásárokról és piacokról szóló 2/2005. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Derecske Városban rendezett vásárok és piacok:

a) állandó piac,

b) helyi termelői piac,

c) állandó vásár.”

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az állandó piac, a helyi termelői piac és az állandó vásár (a továbbiakban együtt: piac) tartásának helye Derecske, Főtér hrsz.: 1355.”

3. §

A Rendelet a következő 2/A. §-al kiegészül:

„A piac ideje

2/A. §

A piac nyitvatartási ideje: hetente pénteken 5.30 órától 10.00 óráig.”

4. §

A Rendelet a következő 2/B. §-al kiegészül:

„2/B. §

(1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy a piacot 7.00 órától a piac zárásáig látogathatja.

(2) A piac területén 7.00 órától piaczárásig az ott árusító személy kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon hatályát veszti.

 

Derecske, 2020. május 11.

 

                        Bordán Szabolcs                                                   Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                          polgármester                                                                   jegyző

 

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2020. május 11. 13.00 óra

 

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

              jegyző 

 

  

 

E-önkormányzat portál


Étlap


Ajánló

Ajánlatunk

Responsive image

Facebook