<< Vissza a hírekhez


Kezdőlap >> Hírek >> Pályázati felhívás (7748 hrsz. Nagyszőlőben található zártkerti ingatlan haszonbérbe adására)

Pályázati felhívás (7748 hrsz. Nagyszőlőben található zártkerti ingatlan haszonbérbe adására)

2021-05-28 10:29:33

Pályázati felhívás (7748 hrsz. Nagyszőlőben található zártkerti ingatlan haszonbérbe adására)

​​​​

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

a derecskei 7748 helyrajzi számú a valóságban a Derecske, Nagyszőlőben található zártkerti ingatlan 

haszonbérbe adására

 

Derecske Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő derecskei 7748 helyrajzi számú, a valóságban a Derecske, Nagyszőlőben található zártkerti ingatlan haszonbérbe adására.

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

 

Derecske Város Önkormányzata

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

 

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.

 

3. A pályázat tárgya:

 

Derecske Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő derecskei 7748 helyrajzi számú, „szántó” művelési ágú, 1647 négyzetméter nagyságú, 4,73 AK értékű, a valóságban a Derecske, Nagyszőlőben található zártkerti ingatlan haszonbérbe adása. 

 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan megjelölése „szántó”, az ingatlan bérbe adásánál alkalmazni kell a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) ide vonatkozó szabályait, mely szerint a nyertes Pályázóval, (Haszonbérlővel) megkötött haszonbérleti szerződést Derecske Város Jegyzőjének a szerződése kifüggesztése végett meg kell küldeni. 

 

Derecske Város Önkormányzata a nyertes pályázó számára a zártkerti ingatlan használatát át kívánja adni.

 

A nyertes pályázó a haszonbérleti szerződés megkötését követően jogosult az ingatlan  hasznosítására.

 

A nyertes pályázó köteles a haszonbérlet során az ingatlant rendes gazda módjára művelni, annak folyamatos rendben tartásáról gondoskodni. 

 

4. Az ajánlatok elbírálásának szempontja:

 

A legmagasabb összegű éves bruttó haszonbér összegére megtett ajánlat.

 

5. A haszonbérlet időtartama, a szerződés megkötésének feltételei:

 

A haszonbérleti szerződés a nyertes pályázóval 5 éves határozott időre – 2021. július hó 01. napjától 2026. június 30. napjáig – kerül megkötésre. 

A haszonbérleti szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, illetőleg a szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye.

A haszonbérleti szerződés kizárólag olyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy

a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

6. A pályázaton való részvétel feltételei:

 

 • A pályázaton az vehet részt, aki a pályázat benyújtási határidejéig Derecske Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-15372985 számú költségvetési számlájára 10.000 Ft., azaz Tízezer forint összegű pályázati biztosítékot befizet, és az erről szóló bizonylatot pályázati ajánlatához csatolja. (A közlemény rovatban a „Pályázati biztosíték” szövegrészt, illetve a „7748 helyrajzi számú ingatlan haszonbérlete” jeligét kérjük feltüntetni.)
 • Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő pályázó az ajánlati kötöttség időtartamának lejárta előtt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerülő más okból meghiúsult. 
 • A pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén a pályázók részére, illetve – a pályázatok elbírálását követően – a nem nyertes pályázó részére a pályázat kiírója 8 munkanapon belül fizeti vissza a pályázati biztosítékot. A letét idejére kamat nem igényelhető, a kiíró a visszautalt bánatpénz után kamatot nem fizet.
 • A nyertes pályázó részére a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül. A letét idejére kamat nem igényelhető, a kiíró a visszautalt pályázati biztosíték után kamatot nem fizet. 
 • A haszonbérleti szerződés megkötésére a döntés meghozataláról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor a nyertes pályázóval.
 • A pályázót a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napig a Ptk.-ban meghatározott ajánlati kötöttség terheli. 
 • Amennyiben a szerződés megkötése a pályázónak felróható vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, a pályázó a befizetett pályázati biztosítékot elveszíti, a pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

 

7. A pályázati ajánlat kidolgozásának feltételei, a benyújtandó dokumentumok:

 

A pályázati ajánlatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

 

7.1. Borítólap:

„Pályázat a derecskei 7748 helyrajzi számú zártkerti ingatlan haszonbérbe adására” szövegrész.

 

7.2. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Felolvasó Lap.  

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni a pályázó éves haszonbér összegére vonatkozó ajánlatát. 

 

A pályázat kiírója az éves haszonbér minimális összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Bruttó 18.000 Ft/év.

 

A nyertes pályázónak az éves haszonbér összegét az alábbiak szerint kell megfizetnie:

 

- 2021. évben az éves haszonbér időarányos összegét november 30. napjáig,

- 2022. évtől az éves haszonbér összegéből 20 %-ot március 31. napjáig, az éves haszonbér összegéből fennmaradó 80 %-ot november 30. napjáig kell megfizetni.

 

7.3. A pályázó alábbiakra vonatkozó, a Pályázati Felhívás 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot:

 • a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, különös tekintettel a szerződéskötés vállalásának követelményeire,
 • a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul,
 • az önkormányzattal szemben lejárt esedékességű köztartozása vagy egyéb tartozása nincs,
 • a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napig az ajánlati kötöttséget vállalja,
 • az ingatlant megtekintette, annak állapotát megismerte, és ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg,
 • jogi személy esetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja.

 

7.4. A pályázó adataival kapcsolatos dokumentumok:

 • ha a pályázó jogi személy, a pályázó 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatának másolatát, vagy ha azzal még nem rendelkezhet, a cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, 
 • egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolványának másolatát,
 • nem lehet pályázó, aki

· végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

· tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

7.5. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylat másolatát.

 

8. Az ingatlan megtekintésére biztosított időpont:

 

2021. június 10. (csütörtök) 09:00 óra.

 

9. A pályázat benyújtásának határideje:

 

2021. június hó 21. napján (hétfő) 16.00 óráig.

 

10. A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázati ajánlatot 1 példányban, zárt borítékban a fenti határidőig kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám) „A” épület előterében elhelyezett ládába, vagy postai úton megküldeni.

 

A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni:

 

„Pályázat a derecskei 7748 helyrajzi számú zártkerti ingatlan haszonbérletére”

 

A pályázat postai úton való megküldése esetén az ajánlat Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalba történő beérkezésének időpontja az irányadó. 

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

 

11. Érvénytelenségi okok:

 

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet nem a Pályázati Felhívásban meghatározott, vagy nem az ott megjelölt helyen, időben és formában nyújtottak be,
 • amelyhez a pályázó nem csatolta a pályázati biztosíték befizetéséről szóló igazolást,
 • ha a pályázót a pályázati eljárásból ki kell zárni,
 • ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek, feltételeknek.

 

A pályázat kiírója a pályázati eljárásból kizárja azt a pályázót, aki:

 • a Pályázati Felhívásban szereplő kizáró okok ellenére nyújtotta be pályázatát,
 • részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

 

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!

 

12. A pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálásáról Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete, míg a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet fennállása esetén Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere dönt a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázók az eljárás eredményéről a döntést követő haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban értesülnek.

 

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja!

 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán előzetes megbeszélés alapján, vagy a 06 (54) 410-078 központi telefonszámon.

 

D e r e c s k e, 2021. május 28.

 

                                                                                              Derecske Város Önkormányzata

 

Letölthető dokumentumok:

1. számú melléklet - Felolvasólap

2. számú melléklet - Nyilatkozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Megosztás közösségi oldalakon
Facebook oldalunk
Kiadványaink
Programok
YouTube csatorna